In trang

Vị trí địa lý
Cập nhật lúc : 1

  • Vị trí cảng:                      16°20’00.4”N; 108°00’49.2”E

  • Vị trí đón trả hoa tiêu:     16°19’56.8”N; 108°00’38.2”E

  • Chế độ thủy triều:           Bán nhật triều không đều

  • Chênh lệch thủy triều bình quân: 0,8m

  • Cao trình đáy bến:          -12,5m (âm mười hai mét năm)

 
Bản đồ địa lý Cảng Chân Mây