Tiếng Việt   English

Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
 • HOÀNG THIÊN PHÚ 88
  06:00 - 19/01/2019 09:00 - 20/01/2019
  Tàu hàng; Bến số 1
 • GREEN WORLD
  16:00 - 20/01/2019 08:00 - 25/01/2019
  Tàu hàng; Bến số 1
 • HẢI ĐĂNG 09
  07:00 - 20/01/2019 10:00 - 22/01/2019
  Tàu hàng; Bến số 1
 • TRƯỜNG AN 126
  07:00 - 20/01/2019 16:00 - 23/01/2019
  Tàu hàng; Bến số 1
Đấu giá cổ phầnEmail nội bộLịch tàu dự kiếnQuy trình khai thác tàu

Quyết định của tập đoàn công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam Về việc Cho phép chuẩn bị đầu tư lập dự án nâng cấp mở rộng Cảng Chân Mây

Đăng ngày 09/01/2012

 

 
    

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  TÀU THUỶ VIỆT NAM

                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 49 /QĐ-CNT-KHĐT

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Cho phép chuẩn bị đầu tư lập dự án
Nâng cấp mở rộng Cảng Chân Mây
 
 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP TÀU THUỶ VIỆT NAM
         
Căn cứ Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 16/2005/NĐ-CP
của Chính phủ về quản lý dự đầu tư xây dựng công trình;
          Căn cứ Quyết định 247/2005/QĐ-TTg ngày 6/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam (Nay là Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam);
          Xét tờ trình số 287/QH-CCM ngày 19/12/2007 của Công ty TNHH một thành viên Cảng Chân Mây;
          Theo đề nghị của ông Trưởng Ban Kế hoạch đầu tư,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Cho phép Công ty TNHH một thành viên Cảng Chân Mây được đầu tư lập dự án Nâng cấp mở rộng Cảng Chân Mây tại Cảng Chân Mây với diện tích 34ha.
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
-            Chủ đầu tư: Công ty TNHH một thành viên Vận tải Viễn dương Vinashin - Công ty TNHH một thành viên Cảng Chân Mây.
-            Đơn vị tư vấn lập dự án: Tổng công ty tư vấn thiết kế Giao thông vận tải.
-            Quy mô đầu tư:
+ Xây dựng 02 bến cập tàu
+ Đê chắn sóng
+ Hệ thống đường, bãi, kè bảo vệ bờ, nạo vét khu nước, công trình kiến trúc và mạng kỹ thuật
+ Các công trình phụ trợ khác...
Tổng mức đầu tư ước khoảng               1.400.000.000.000 đồng
                                                             (Một nghìn bốn trăm tỷ đồng)
-  Nguồn vốn đầu tư: Vốn vay thương mại và các nguồn vốn khác
Điều3. Quyết định này thay thế Quyết định 2713/QĐ-CNT-KHĐT ngày 28/8/2007 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam, các văn bản khác liên quan đến dự án thức hiện theo quyết định 2713/QĐ-CNT-KHĐT thì vẫn giữ nguyên.
Điều 4. Các ông (bà) Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Vận tải Viễn dương Vinashin, Công ty TNHH một thành viên Cảng Chân Mây và Trưởng các Ban liên quan của Tập đoàn công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
 
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
 ( Đã ký )
 
PHAN THANH BÌNH
 Nơi nhận :         
- Như điều 4;
- Các đơn vị cho vay vốn                                                
- Lưu: VP,KHĐT.G10.
                                                                                                                               
Quảng cáo
Video hoạt động Xem thêm clip