Tiếng Việt   English

Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
 • UNI FORTUNE
  19:00 - 15/10/2018 17:00 - 20/10/2018
  Tàu hàng; Bến số 1
 • THANH LIÊM
  23:45 - 17/10/2018 07:00 - 19/10/2018
  Tàu hàng; Bến số 1
 • SAO MAI 36
  19:30 - 17/10/2018 10:00 - 19/10/2018
  Tàu hàng; Bến số 1
Đấu giá cổ phầnEmail nội bộLịch tàu dự kiếnQuy trình khai thác tàuFESTIVAL HUẾ 2018

Quyết định Số: 04/2006/QĐ-TTg Về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế

Đăng ngày 09/01/2012

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
_______
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số :04/2006/QĐ-TTg
 
__________________________________________________
 
 
Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2006
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động
của Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế
_______
 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 16 tháng 8 năm 2004 của Bộ Chính trị;
Căn cứ Quyết định số 148/2004/QĐ-TTg ngày 13 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về phương hướng chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
 
QUYẾT ĐỊNH :
Điều 1. Thành lập Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Điều 2. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 157/2002/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2002.
Điều 4. CácBộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
THỦ TƯỚNG
Phan Văn Khải - Đã ký
                                                   
Nơi nhận: 
 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;                                    
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;            
- Văn phòng Chủ tịch nước;                                                
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;                                                            
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;                                                         
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;                                              
- Học viện Hành chính Quốc gia;  
- HĐND, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế;                        
- VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC, BĐH 112,
 Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
 các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, ĐP (5b). Trang (190b).

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________________________________
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------
 
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG
CỦA KHU KINH TẾ CHÂN MÂY - LĂNG CÔ,
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2006/QĐ-TTg
ngày 05tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ)
_______
 
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Quy chế này quy định hoạt động, một số chính sách và quản lý nhà nước đối với Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế (sau đây viết tắt là KKT Chân Mây - Lăng Cô); quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ và các doanh nghiệp đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng và cảng biển nước sâu tại KKT Chân Mây - Lăng Cô.
Điều 2.
1. KKT Chân Mây - Lăng Cô là Khu kinh tế tổng hợp thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.
2. KKT Chân Mây - Lăng Cô là khu vực có ranh giới địa lý xác định, bao gồm: thị trấn Lăng Cô và các xã Lộc Thủy, Lộc Tiến, Lộc Vĩnh thuộc huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Phía Bắc và Đông Bắc giáp biển Đông, phía Nam giáp thành phố Đà Nẵng, phía Tây giáp xã Lộc Bình, xã Lộc Trì (huyện Phú Lộc), có diện tích 27.108 ha; thuộc lãnh thổ và chủ quyền quốc gia, không có không gian kinh tế riêng biệt, môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi và bình đẳng bao gồm: các khu chức năng, các công trình hạ tầng kỹ thuật - xã hội, các công trình dịch vụ và tiện ích công cộng với các chính sách ưu đãi, khuyến khích, ổn định lâu dài và cơ chế quản lý thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài yên tâm đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong khung pháp lý hiện hành và ngày càng hoàn thiện.
Điều 3. Mục tiêu phát triển chủ yếu của KKT Chân Mây - Lăng Cô:
1. Khai thác tối đa lợi thế về điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý kinh tế và chính trị trong giao thương, dịch vụ quốc tế và trong nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh Thừa Thiên Huế, khu vực Bắc Trung Bộ và cả miền Trung, tiến tới thu hẹp khoảng cách khu vực này với các vùng khác trong cả nước.
2. Áp dụng các thể chế, cơ chế, chính sách mới, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh bình đẳng, phù hợp với thông lệ quốc tế cho các loại hình kinh doanh của các tổ chức trong và ngoài nước, qua đó có thêm kinh nghiệm cho hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực.
 
3. Xây dựng khu đô thị mới Chân Mây, khu du lịch - dịch vụ đô thị Lăng Cô đồng thời với việc ưu tiên phát triển du lịch sinh thái, du lịch mạo hiểm đảo Sơn Chà - Hải Vân - Bạch Mã gắn với đầm phá, biển và núi trong KKT Chân Mây - Lăng Cô để trở thành một trong những trung tâm du lịch - dịch vụ của vùng kinh tế trọng điểm và của cả nước.
 
4. Phát triển sản xuất, hình thành các ngành dịch vụ, công nghiệp mũi nhọn, tạo ra những sản phẩm có chất lượng và khả năng cạnh tranh cao, đẩy mạnh xuất khẩu, mở rộng và hội nhập thị trường khu vực và thế giới.
 
5. Tạo việc làm, đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
 
6. Từ nay đến năm 2010, hình thành KKT Chân Mây - Lăng Cô với cơ sở pháp lý và cơ chế, chính sách thông thoáng, hoàn thành xây dựng các trục giao thông liên vùng và nội vùng, các khu chức năng được quy hoạch chi tiết, để thu hút các dự án đầu tư trong và ngoài nước vào đầu tư và phát triển KKT Chân Mây - Lăng Cô, bước đầu khai thác cảng, khu phi thuế quan, khu du lịch, khu công nghiệp. Đẩy nhanh tốc độ đầu tư KKT Chân Mây - Lăng Cô cùng với khu kinh tế Chu Lai, Dung Quất, Nhơn Hội để đến năm 2020 tạo thành chuỗi các khu kinh tế ven biển miền Trung liên kết chặt chẽ với nhau trở thành hạt nhân tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.
 
7. Từ năm 2011 - 2020, tiếp tục xây dựng và đầu tư phát triển hạ tầng của khu vực. Thực hiện theo quy hoạch chi tiết và phát triển sản xuất kinh doanh các khu công nghiệp, khu du lịch, khu vui chơi, giải trí, khu phi thuế quan.
 
Điều 4. Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khuyến khích và bảo hộ các tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế; người Việt Nam định cư ở nước ngoài và các tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia đầu tư và hoạt động kinh doanh tại KKT Chân Mây - Lăng Cô trong các lĩnh vực: đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng và đô thị; kinh doanh vận tải và kinh doanh cảng biển, tiếp nhận, chuyển tải, vận chuyển hàng hoá, cung cấp các dịch vụ hàng hải như vận tải, xếp dỡ, kiểm đếm, đóng mở, dịch vụ, bảo quản, lưu kho hàng hoá, dịch vụ tài chính, ngân hàng, bưu chính, viễn thông, du lịch, vui chơi, giải trí, bảo hiểm, giáo dục - đào tạo, y tế, nhà ở, xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá; xúc tiến thương mại; triển lãm; phát triển công nghiệp và các hoạt động sản xuất, kinh doanh khác theo quy định của pháp luật Việt Nam và các Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết.
Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ tại KKT Chân Mây - Lăng Cô.
1. Quyền lợi:
a) Được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thuê đất, thuê lại đất đã xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong KKT Chân Mây - Lăng Cô của doanh nghiệp đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng theo quy định tương ứng của pháp luật về đất đai để xây dựng nhà xưởng và các công trình kiến trúc phục vụ sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ;
b) Thuê hoặc mua nhà xưởng, kho bãi xây sẵn trong KKT Chân Mây - Lăng Cô để phục vụ sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ theo hợp đồng ký kết với doanh nghiệp đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng;
c) Sử dụng có trả tiền đối với các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật, các công trình dịch vụ và tiện ích công cộng trong KKT Chân Mây - Lăng Cô bao gồm: hệ thống đường giao thông, cảng biển, cấp điện, cấp nước, thoát nước, thông tin liên lạc, xử lý nước thải, chất thải và các dịch vụ chung khác trong KKT Chân Mây - Lăng Cô theo hợp đồng ký kết với các doanh nghiệp đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng;
d) Được hưởng các chính sách ưu đãi đầu tư theo quy định tại Quy chế này;
đ) Được hưởng các quyền lợi hợp pháp khác theo quy định của pháp luật về đất đai, khuyến khích đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài và các văn bản quy phạm pháp luật khác của pháp luật Việt Nam và theo quy định của các Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết.
2. Nghĩa vụ:
a) Tuân thủ các quy định của Quy chế này và các quy định của pháp luật, quy hoạch chi tiết các khu chức năng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và các quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Điều lệ doanh nghiệp; sử dụng đất đúng mục đích được giao hoặc được thuê, được thuê lại;
b) Tạo điều kiện để các doanh nghiệp đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp các công trình kết cấu hạ tầng các khu chức năng, các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật và các công trình dịch vụ và tiện ích công cộng trên diện tích đất do tổ chức và cá nhân trong KKT Chân Mây - Lăng Cô sử dụng;
c) Trả tiền thuê đất, tiền thuê lại đất, tiền thuê hoặc mua nhà xưởng, kho bãi, tiền sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng các khu chức năng, các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật và các công trình dịch vụ và tiện ích công cộng trong KKT Chân Mây - Lăng Cô cho các doanh nghiệp đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng theo hợp đồng ký kết;
 
d) Đăng ký hoạt động tại Ban Quản lý KKT Chân Mây - Lăng Cô;
 
đ) Thực hiện chế độ báo cáo tình hình hoạt động định kỳ hàng tháng, hàng quý và hàng năm cho Ban Quản lý KKT Chân Mây - Lăng Cô;
 
e) Thực hiện các nghĩa vụ về thuế, hải quan, bảo vệ môi trường và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
 
Điều 6. Các tổ chức kinh tế trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức và cá nhân nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng các khu chức năng, các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật, các công trình dịch vụ và tiện ích công cộng trong KKT Chân Mây - Lăng Cô có các quyền lợi và nghĩa vụ sau:
 
1. Quyền lợi:
 
a) Được Ban Quản lý KKT Chân Mây - Lăng Cô cho thuê đất hoặc giao lại đất có thu tiền sử dụng đất, giao lại đất không thu tiền sử dụng đất theo quy định tương ứng của pháp luật về đất đai để đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng các khu chức năng, các công trìnhkết cấu hạ tầng kỹ thuật, các công trình dịch vụ và tiện ích công cộng trong KKT Chân Mây - Lăng Cô;
 
b) Được chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cho thuê đất, cho thuê lại đất đã xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong KKT Chân Mây - Lăng Cô cho các tổ chức và cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam để đầu tư vào sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ trong KKT Chân Mây - Lăng Cô theo quy định tương ứng của pháp luật về đất đai;
 
c) Thu tiền sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng, các khu chức năng, các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật, các công trình dịch vụ và tiện ích công cộng trong KKT Chân Mây - Lăng Cô do doanh nghiệp đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng đầu tư theo hợp đồng ký kết với bên thuê;
 
d) Xây dựng nhà xưởng, kho bãi trong KKT Chân Mây - Lăng Cô để bán hoặc cho thuê;
đ) Định giá cho thuê đất, giá cho thuê lại đất đã xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, tiền sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật, các công trình dịch vụ và tiện ích công cộng trong KKT Chân Mây - Lăng Cô, định giá cho thuê hoặc bán nhà xưởng, kho bãi và tiền dịch vụ theo thoả thuận của Ban Quản lý KKT Chân Mây - Lăng Cô;
 
e) Được phép cho các tổ chức kinh tế trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có khả năng về tài chính và kinh nghiệm gọi vốn đầu tư thuê, thuê lại mộtphần hoặc toàn bộ diện tích đất chưa cho thuê được để các tổ chức này cho thuê lại đất, gọi vốn đầu tư theo quy định tương ứng của pháp luật về đất đai;
 
g) Khuyến khích các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia đầu tư, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu phi thuế quan và cảng;
 
h) Được hưởng các quyền lợi hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
 
2. Nghĩa vụ:
 
a) Xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng các khu chức năng, các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật, các công trình dịch vụ và tiện ích công cộng trong KKT Chân Mây - Lăng Cô theo đúng quy hoạch chi tiết các khu chức năng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, thiết kế và tiến độ đã được phê duyệt;
 
b) Trường hợp đất được Ban Quản lý KKT Chân Mây - Lăng Cô giao lại có thu tiền sử dụng đất, giao lại không thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê theo quy định tương ứng của pháp luật về đất đai để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng các khu chức năng, các công trình kết cấu kỹ thuật, các công trình dịch vụ và tiện ích công cộng trong KKT Chân Mây - Lăng Cô mà không sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm hơn 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư, kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa mà không được Ban Quản lý KKT Chân Mây - Lăng Cô cho phép gia hạn thì Ban Quản lý KKT Chân Mây - Lăng Cô quyết định thu hồi đất mà không bồi thường về đất;
 
c) Duy tu, bảo dưỡng các công trình kết cấu hạ tầng các khu chức năng, các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật, các công trình dịch vụ và tiện ích công cộng trong KKT Chân Mây - Lăng Cô nhằm đảm bảo chất lượng công trình, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các nhà đầu tư, các đơn vị sản xuất kinh doanh;
 
d) Tuân thủ các quy định của Quy chế hoạt động của KKT Chân Mây - Lăng Cô, sử dụng đất đúng mục đích được giao hoặc được thuê;
đ) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý, hàng năm cho Ban Quản lý KKT Chân Mây - Lăng Cô;
 
e) Thực hiện các nghĩa vụ về thuế, hải quan và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
 

Tin liên quan

Nghị định số 35/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao (05/07/2017)

Luật Đấu thầu (Quốc hội Luật số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013) (27/03/2017)

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu (27/03/2017)

Luật đấu thầu của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 (09/01/2012)

Luật đầu tư của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 (09/01/2012)

Công văn số 12/BKH-QLĐT ngày 02/01/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư về việc cung cấp thông tin cho Báo đấu thầu (09/01/2012)

Quyết định số 1591/2007/QĐ-BKH ngày 24/12/2007 của Bộ Kế hoạch và đầu tư về việc ban hành mẫu hồ sơ mời sơ tuyển gói thầu xây lắp (09/01/2012)

Quyết định số 1583/2007/QĐ-BKH của Bộ kế hoạch và đầu tư về việc ban hành mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn (09/01/2012)

Nghị định số 03//2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 99/2007/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (09/01/2012)

Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 của Bộ xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (09/01/2012)

Quảng cáo
Video hoạt động Xem thêm clip