Tiếng Việt   English

Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
  • HOÀNG THIÊN PHÚ 88
    15:00 - 18/03/2019 20:00 - 23/03/2019
    Tàu hàng; Bến số 1
  • QUEEN VICTORIA
    06:30 - 21/03/2019 18:00 - 21/03/2019
    Tàu du lịch; Bến số 1
Đấu giá cổ phầnEmail nội bộLịch tàu dự kiếnQuy trình khai thác tàu

Quyết định 129/2002/QĐ-BTC v/v bổ sung mức thu phí và lệ phí hàng hải

Đăng ngày 09/01/2012

 

QUYẾT ĐỊNH
Số 129/2002/QĐ-BTC ngày 8 tháng 10 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính
Về việc bổ sung mức thu phí, lệ phí hàng hải

-----------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành pháp lệnh phí và lệ phí;
Để khuyến khích tàu thuỷ nước ngoài đưa khách đến du lịch Việt Nam và giảm bớt khó khăn cho tàu thuỷ neo đậu tại vùng vịnh không hoạt động sinh lợi;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế,


QUYẾT ĐỊNH:Điều 1:
1. Áp dụng mức phí, lệ phí hàng hải ưu đãi đối với các tàu chở khách du lịch đến Việt Nam có tổng dung tích (GT) từ 200GT trở xuống theo định tuyến ổn định cập cảng Việt Nam với tần suất tối thiểu 10 chuyến/tháng/cảng như sau:

Đơn vị tính USD/chuyến (lượt ra, vào)

STT
Loại phí, lệ phí
Mức thu 
1
Phí trọng tải
7
2
Phí bảo đảm hàng hải
13
3
Lệ phí thủ tục
20
 
Tổng cộng
40

2. Áp dụng mức thu phí neo đậu tại vũng, vịnh đối với các tàu biển vận tải quốc tế neo chờ không làm hàng thời gian từ một (01) tháng trở lên bằng 50% mức thu phí neo đậu quy định tại điểm a1, mục III, phần B, Biểu Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Quyết định số 48/2001/QĐ-BTC ngày 28/5/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các quy định khác về phí, lệ phí hàng hải không đề cập tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 48/2001/QĐ/BTC ngày 28/5/2001 và các văn bản hướng dẫn hiện hành về phí, lệ phí hàng hải của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 3: Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng phải nộp phí, lệ phí, cơ quan cảng vụ và các cơ quan liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này

KT. Bộ Trưởng Bộ Tài Chính

Thứ trưởng

TRƯƠNG CHÍ TRUNG
Quảng cáo
Video hoạt động Xem thêm clip