Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
  • XIANG HAI
    13:45 - 30/03/2020 15:00 - 04/04/2020
    Tàu hàng; Bến số 1
  • VŨ GIA 05
    06:15 - 04/04/2020 16:00 - 06/04/2020
    Tàu hàng; Bến số 1

Tin tức & sự kiện nổi bật

Cập nhật lúc : 21/04/2017

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Ngày 19/4/2017, Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây năm 2017 diễn ra sáng ngày 19/4/2017 tại Hội trường Cảng Chân Mây đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua công tác quản lý, tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch kinh doanh năm 2017; kế hoạch đầu tư, phát triển năm 2017; hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát Công ty và các nội dung quan trọng khác.

Đại hội cũng tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, bầu thành viên Ban Kiểm soát. Theo đó, bà Hồ Hoàng Thi, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán kiêm Kế toán trưởng được bổ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty; ông Phan Tuấn Anh, Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế toán được bổ nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát và được Ban Kiểm soát bầu làm Trưởng ban kiểm soát của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 giao Hội đồng quản trị Công ty căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tổ chức thực hiện Nghị quyết phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Sau đây là một số hình ảnh tại Đại hội:Biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký và chương trình Đại hội


Ông Lê Chí Phai, Thành viên chuyên trách HĐQT trình bày diễn văn khai mạc

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Ông Huỳnh Văn Toàn, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả SXKD 2016, kế hoạch năm 2017

Bỏ phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát

Thành viên mới của HĐQT và Trưởng ban Kiểm soát ra mắt tại Đại hội
 

Số lượt xem : 1124

Quảng cáo
Video Xem thêm