Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
  • BJ QUEEN
    10:30 - 29/05/2020 14:00 - 31/05/2020
    Tàu hàng; Bến số 1
  • GOLDEN ATLANTIC
    08:00 - 31/05/2020 10:00 - 03/06/2020
    Tàu hàng; Bến số 1

Điều lệ hoạt động

Cập nhật lúc : 13/10/2015

Điều lệ công ty cổ phần Cảng Chân Mây

Điều lệ này được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây thông qua theo Nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất vào ngày 19 tháng 04 năm 2015.

Tải xuống: Dieu_le_hoat_dong.pdf

Số lượt xem : 329

Quảng cáo
Video Xem thêm