Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
  • BJ QUEEN
    10:30 - 29/05/2020 14:00 - 31/05/2020
    Tàu hàng; Bến số 1
  • GOLDEN ATLANTIC
    08:00 - 31/05/2020 10:00 - 03/06/2020
    Tàu hàng; Bến số 1

Điều lệ hoạt động

Cập nhật lúc : 19/04/2016

Điều lệ công ty cổ phần Cảng Chân Mây - Sửa đổi lần 1 năm 2016

Điều lệ này được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 19 tháng 7 năm 2015, là cơ sở pháp lý cho việc tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây.

Số lượt xem : 394

Quảng cáo
Video Xem thêm