Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
 • ASAHI BULKER
  17:15 - 10/07/2020 20:00 - 15/07/2020
  Tàu hàng; Bến số 1
 • LONG TAN 168
  08:45 - 13/07/2020 13:00 - 15/07/2020
  Tàu hàng; Bến số 1
 • THÀNH ĐẠT 18
  10:00 - 14/07/2020 11:00 - 15/07/2020
  Tàu hàng; Bến số 1
 • GENCIANA
  21:00 - 15/07/2020 07:00 - 19/07/2020
  Tàu hàng; Bến số 1
 • QUANG MINH
  14:00 - 15/07/2020 10:00 - 17/07/2020
  Tàu hàng; Bến số 1

Quan hệ cổ đông

Báo cáo thường niên của CMP năm 2017
Toàn văn báo cáo: Tải xuống
Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và giải trình về chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2017 tăng hơn 10% so với năm 2016
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây CBTT Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) và báo cáo giải trình về chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2017 tăng 10,02% so với năm 2016 theo ...
Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông để ĐHĐCĐ thường niên 2018
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông để ĐHĐCĐ thường niên 2018. - Ngày chốt danh sách cổ đông (Ngày đăng ký cuối cùng): 05/4/2018; - Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: ...
Báo cáo tài chính quý IV/2017 và giải trình về chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý IV/2017 tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm 2016
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây CBTT Báo cáo tài chính quý IV/2017 và giải trình về chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý IV/2017 tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm 2016 theo Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 của Bộ Tài chính. Tải ...
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về việc HNX chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của CMP (theo Quyết định số 963/QĐ-SGDHN ngày 28/11/2017
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về việc HNX chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của CMP, cụ thể như sau: -   Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung: 1.543.115 cổ phiếu (Một triệu ...
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Chứng khoán lần thứ 1 ngày 15/11/2017
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Chứng khoán lần thứ 1 ngày 15/11/2017 do VSD cấp sau khi hoàn thành việc đăng ký bổ sung 1.543.115 cổ phiếu để tăng số lượng cố phiếu đang lưu ...
CBTT về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây Công bố thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây. Tải xuống: CBTT thay doi Giay chung nhan dang ky KD.PDF
Quảng cáo
Video Xem thêm