In trang

Thông tin lưu trữ
Cập nhật lúc : 10:40 19/03/2019

* BIÊN BẢN HỌP BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT.

* BIÊN BẢN HỌP BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

BIÊN BẢN HỌP BẦU TỔNG GIÁM ĐỐC.

* BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT.

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ HĐQT.

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT.

* TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN SXKD.

* NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.