Tiếng Việt   English

Login

Username

Password

Vessel on handling
  • NAM VIỆT 18
    17:30 - 19/11/2017 10:00 - 23/11/2017
    Cargo; Berth No.1
Thông báo đấu giá bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH MTV Cảng Chân MâyEmail nội bộLịch tàu

Vessel Plan

MORE DISPLAY OPTION - SHIP SCHEDULE

View by day from từ:     to     

Find by ship name:    

List of ship's schedule: Vessel plan

Ship name LOA GRT Time Position Ship type
DepartArrive
SKYSEA GOLDEN ERA 248.5272458 08:00 - 29/11/201718:00 - 29/11/2017 Berth No.1Tourist Cruise Detail
CELEBRITY MILLENNIUM 29490963 07:00 - 30/11/201718:00 - 30/11/2017 Berth No.1Tourist Cruise Detail
SKYSEA GOLDEN ERA 248.5272458 08:00 - 07/12/201718:00 - 07/12/2017 Berth No.1Tourist Cruise Detail
CELEBRITY MILLENNIUM 29490963 07:00 - 19/12/201718:00 - 19/12/2017 Berth No.1Tourist Cruise Detail
SKYSEA GOLDEN ERA 248.5272458 08:00 - 27/12/201718:00 - 27/12/2017 Berth No.1Tourist Cruise Detail
CELEBRITY MILLENNIUM 29490963 10:00 - 28/12/201719:00 - 28/12/2017 Berth No.1Tourist Cruise Detail
Advertising