Tiếng Việt   English

Login

Username

Password

Vessel on handling
  • BRILLIANT EAGLE
    17:00 - 19/02/2018 07:00 - 23/02/2018
    Cargo; Berth No.1
Thông báo đấu giá bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH MTV Cảng Chân MâyEmail nội bộLịch tàu

Vessel Plan

MORE DISPLAY OPTION - SHIP SCHEDULE

View by day from từ:     to     

Find by ship name:    

List of ship's schedule: Vessel plan

Ship name LOA GRT Time Position Ship type
DepartArrive
NAUTICA 180.530277 07:00 - 25/02/201818:00 - 25/02/2018 Berth No.1Tourist Cruise Detail
CELEBRITY MILLENNIUM 29490963 07:00 - 26/02/201816:00 - 26/02/2018 Berth No.1Tourist Cruise Detail
SILVER SHADOW 18628258 07:00 - 27/02/201818:00 - 27/02/2018 Berth No.1Tourist Cruise Detail
COSTA ATLANTICA 292.585619 07:00 - 01/03/201818:00 - 01/03/2018 Berth No.1Tourist Cruise Detail
CELEBRITY MILLENNIUM 29490963 10:00 - 08/03/201819:00 - 08/03/2018 Berth No.1Tourist Cruise Detail
COSTA ATLANTICA 292.585619 07:00 - 15/03/201818:00 - 15/03/2018 Berth No.1Tourist Cruise Detail
NORWEGIAN JEWEL 29493502 08:00 - 18/03/201817:00 - 18/03/2018 Berth No.1Tourist Cruise Detail
CRYTAL SERENITY 25068870 09:00 - 20/03/201821:30 - 20/03/2018 Berth No.1Tourist Cruise Detail
COLUMBUS 245.663258 07:00 - 23/03/201818:00 - 23/03/2018 Berth No.1Tourist Cruise Detail
SILVER WHISPER 18628,258 08:00 - 25/03/201818:00 - 25/03/2018 Berth No.1Tourist Cruise Detail
COSTA ATLANTICA 292.585619 07:00 - 29/03/201818:00 - 29/03/2018 Berth No.1Tourist Cruise Detail
SILVER SHADOW 18628,258 07:00 - 30/03/201818:00 - 30/03/2018 Berth No.1Tourist Cruise Detail
EUROPA 2 225.3842830 15:30 - 03/04/201818:30 - 03/04/2018 Berth No.1Tourist Cruise Detail
NAUTICA 180.530277 10:00 - 05/04/201821:00 - 05/04/2018 Berth No.1Tourist Cruise Detail
SEVEN SEAS VOYAGER 20741500 08:00 - 12/04/201814:00 - 13/04/2018 Berth No.1Tourist Cruise Detail
OVATION OF THE SEAS 348168666 07:00 - 18/04/201818:00 - 18/04/2018 Berth No.1Tourist Cruise Detail
COSTA VENEZIA 323.30133500 08:00 - 21/04/201820:00 - 21/04/2018 Berth No.1Tourist Cruise Detail
SILVER SHADOW 18628258 08:00 - 23/04/201819:00 - 23/04/2018 Berth No.1Tourist Cruise Detail
COSTA ATLANTICA 292.585619 07:00 - 26/04/201818:00 - 26/04/2018 Berth No.1Tourist Cruise Detail
OVATION OF THE SEAS 348168666 07:00 - 08/05/201816:00 - 08/05/2018 Berth No.1Tourist Cruise Detail
COSTA ATLANTICA 292.585619 07:00 - 17/05/201818:00 - 17/05/2018 Berth No.1Tourist Cruise Detail
OVATION OF THE SEAS 348168666 07:00 - 29/05/201816:00 - 29/05/2018 Berth No.1Tourist Cruise Detail
COSTA ATLANTICA 292.585619 07:00 - 31/05/201818:00 - 31/05/2018 Berth No.1Tourist Cruise Detail
COSTA ATLANTICA 292.585619 07:00 - 31/05/201818:00 - 31/05/2018 Berth No.1Tourist Cruise Detail
OVATION OF THE SEAS 348168666 07:00 - 13/06/201818:00 - 13/06/2018 Berth No.1Tourist Cruise Detail
COSTA ATLANTICA 292.585619 07:00 - 14/06/201818:00 - 14/06/2018 Berth No.1Tourist Cruise Detail
COSTA ATLANTICA 292.585619 07:00 - 28/06/201818:00 - 28/06/2018 Berth No.1Tourist Cruise Detail
VOYAGER OF THE SEAS 311138194 10:00 - 07/07/201819:00 - 07/07/2018 Berth No.1Tourist Cruise Detail
COSTA ATLANTICA 292.585619 07:00 - 12/07/201818:00 - 12/07/2018 Berth No.1Tourist Cruise Detail
VOYAGER OF THE SEAS 311138194 07:00 - 16/07/201818:00 - 16/07/2018 Berth No.1Tourist Cruise Detail
COSTA ATLANTICA 292.585619 07:00 - 21/07/201818:00 - 21/07/2018 Berth No.1Tourist Cruise Detail
COSTA ATLANTICA 292.585619 07:00 - 26/07/201818:00 - 26/07/2018 Berth No.1Tourist Cruise Detail
VOYAGER OF THE SEAS 311138194 07:00 - 03/08/201818:00 - 03/08/2018 Berth No.1Tourist Cruise Detail
COSTA ATLANTICA 292.585619 07:00 - 09/08/201818:00 - 09/08/2018 Berth No.1Tourist Cruise Detail
COSTA ATLANTICA 292.585619 07:00 - 23/08/201818:00 - 23/08/2018 Berth No.1Tourist Cruise Detail
VOYAGER OF THE SEAS 311138194 07:00 - 26/08/201816:00 - 26/08/2018 Berth No.1Tourist Cruise Detail
COSTA ATLANTICA 292.585619 07:00 - 06/09/201818:00 - 06/09/2018 Berth No.1Tourist Cruise Detail
COSTA ATLANTICA 292.585619 07:00 - 20/09/201818:00 - 20/09/2018 Berth No.1Tourist Cruise Detail
COSTA ATLANTICA 292.585619 07:00 - 04/10/201818:00 - 04/10/2018 Berth No.1Tourist Cruise Detail
CORAL PRINCESS 29491627 09:00 - 26/10/201820:00 - 26/10/2018 Berth No.1Tourist Cruise Detail
SKYSEA GOLDEN ERA 248.5272458 11:00 - 04/11/201820:00 - 04/11/2018 Berth No.1Tourist Cruise Detail
SILVER MUSE 21340700 07:00 - 14/11/201818:00 - 14/11/2018 Berth No.1Tourist Cruise Detail
SILVER SHADOW 18628258 09:00 - 17/11/201823:30 - 17/11/2018 Berth No.1Tourist Cruise Detail
CELEBRITY MILLENNIUM 29490963 08:00 - 29/11/201819:00 - 29/11/2018 Berth No.1Tourist Cruise Detail
SILVER SHADOW 18628258 08:00 - 14/12/201814:00 - 15/12/2018 Berth No.1Tourist Cruise Detail
CELEBRITY MILLENNIUM 29490963 07:00 - 17/12/201818:00 - 17/12/2018 Berth No.1Tourist Cruise Detail
CELEBRITY MILLENNIUM 29490963 08:00 - 27/12/201819:00 - 27/12/2018 Berth No.1Tourist Cruise Detail
EUROPA 2 225.3842830 15:30 - 29/12/201818:30 - 29/12/2018 Berth No.1Tourist Cruise Detail
Advertising